Polityka prywatności strony internetowej www.halozuzka.pl
Twoje dane osobowe przetwarzamy z zachowaniem wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(dalej: „RODO”).
Zapoznaj się z poniższą polityką prywatności aby poznać zasady na jakich możemy przetwarzać Twoje dane osobowe.
Administrator danych osobowych
1. Administratorem Danych Osobowych jest: HaloZuzka Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie ul. Urocza 5a, 62-081 Wysogotowo, wpisana do KRS pod numerem 0000905688, NIP 7812021993.
2. Z administratorem danych można kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@halozuzka.pl
Przetwarzanie danych osobowych oraz okres przetwarzania danych osobowych
 1. Na stornie internetowej www.halozuzka.pl zbierane są następujące dane:
  1. konieczne do przeprowadzenia konsultacji dietetycznej w zakresie danych wskazanych w formularzu na przetwarzanie danych – przez okres realizacji usługi dietetycznej;
  2. konieczne do ustalenia zaleceń żywieniowych, ułożenia jadłospisu zakresie danych wskazanych w formularzu na przetwarzanie danych osobowych – przez okres 5 dni roboczych;
  3. dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, danych kontaktowych (adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mail) – przez okres realizacji zamówionych usług;
  4. dane osobowe związane z płatnościami elektronicznymi – przez okres niezbędny do bieżących rozliczeń;
  5. dane osobowe zawarte na dokumentacji księgowej oraz w systemach i dokumentach bankowych w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości oraz Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku od towarów i usług – przez 5 lat licząc od końca danego roku rozliczeniowego;
  6. dane osobowe będą również przetwarzane przez administratora w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego, w szczególności Kodeksu cywilnego – przez 3 lata od zakończenia świadczenia określonej usługi, przy czym w przypadku toczących się postępowań okres ten może się wydłużyć na czas prawomocnego zakończenia postępowania oraz do upływu nowych terminów przedawnienia;
  7. w zakresie adresu IP urządzenia informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w sieci Internet takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora strony internetowej w celach technicznych. Adresy IP mogą też być również wykorzystywane i innych celach np. statystycznych – przez okres korzystania z usługi oraz przez okres 30 dni;
  8. w zakresie plików Cookies – w celu dostosowania i funkcjonowania strony www.halozuka.pl do indywidualnych potrzeb użytkownika – przez okres niewycofania zgodny/usunięcia plików cookis z komputera użytkownika.
 2. Podanie danych wskazanych w powyższym punkcie jest obligatoryjne w następujących przypadkach:
  1. w celu skorzystania z usług dostępnych na stronie internetowej www.halozuzka.pl
  2. w celu skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na naszej stronie internetowej
  3. w celu realizowania usługi (subskrypcji) Newslettera.

Ujawnianie danych osobowych użytkowników

1. Administrator nie udostępnia danych osobowych użytkowników strony internetowej www.halozuzka.pl innym podmiotom, z wyjątkiem:

 1. organów państwowych, wobec których administrator jest obowiązany do dokonywania ujawnień, w szczególności Ministerstwa Finansów oraz innych organów Krajowej Administracji Skarbowej;
 2. banków, w których administrator posiada rachunki bankowe, w zakresie dokonywanych transakcji;
 3. operatorów pocztowych oraz firm kurierskich.

2. Dane osobowe Klientów mogą być ujawniane podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz administratora, w szczególności w zakresie obsługi księgowej, usług prawnych lub doradczych.

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

1. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych ma prawo do:

 1. dostępu– uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 2. do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości; wynikającą z kosztów administracyjnych;
 3. do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych;
 4. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania;
 5. do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:
  1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
  3. administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 6. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
 7. do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach

3. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna  skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

4. W przypadku kontaktu z Administratorem Danych Osobowych w treści zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:

  1. dane osoby lub osób, których dotyczy zgłoszenie,
  2. zdarzenie, które jest powodem zgłoszenia,
  3. przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
  4. wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy

5. W odniesieniu do prawa do usunięcia danych , informujemy, że zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwa prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:

 1. przetwarzane dane są konieczne w celu realizacji zamówionej usługi tj. stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez nas danych;
 2. przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez nas z obowiązków prawnych wynikającego z odrębnych przepisów;
 3. przetwarzanie przekazanych danych osobowych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń;
 4. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji .

 

Przepisy końcowe

 1. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego